Privacy Statement

Inleiding

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze klanten,
leveranciers en andere betrokkenen/belanghebbenden met betrekking tot de producten en/of diensten
van Concrete Valley Group B.V. en haar gelieerde entiteiten (Concrete Valley Projects B.V., Waco
B.V., microbeton B.V. en mbX B.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als: “Concrete Valley”). In deze
Privacy Policy wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden
deze gegevens worden verwerkt.

Deze Privacy Policy bevat daarnaast informatie over ons cookiebeleid. Door producten en/of diensten van Concrete Valley te gebruiken, gaat de klant akkoord
met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht.

Een klant heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om
echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het nodig om uw
persoonsgegevens aan Concrete Valley te verstrekken.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van diensten van Concrete Valley verwerkt deze de persoonsgegevens van
haar klanten. Het gaat hierbij om de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
Daarnaast worden financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer verwerkt, indien een
gebruiker een betaald(e) dienst van Concrete Valley afneemt, indien en voor zover deze gegevens
noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende diensten.
Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met de klant gesloten overeenkomst;
 2. voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen producten en/of
  diensten aan te bieden en/of te leveren;
 3. voor de facturatie: als het gaat om een of meer betaalde producten en/of diensten.
  Wanneer de betaling uitblijft voor onze producten en/of diensten kunnen wij de vordering
  uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau.

In voornoemde gevallen zijn de naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en
bankgegevens noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst.

 1. om de Gebruiker in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op
  een of meer van onze websites;
 2. om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, service berichten of een of meer
  elektronische boodschappen toe te sturen die voor de gebruiker interessant zouden
  kunnen zijn, wanneer de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan;

In voornoemde gevallen worden de persoonsgegevens, te weten het e-mailadres optioneel verstrekt,
waarvoor de Gebruiker expliciet toestemming verleent.

 1. om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te
  optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of diensten
  tegen te gaan;
 2. voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of
  diensten; en/of
 3. indien een klant een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook
  (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en
  tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.

In voornoemde gevallen heeft Concrete Valley een gerechtvaardigd belang om de betrokken
persoonsgegevens te verwerken.

De verstrekte persoonsgegevens worden door Concrete Valley uitsluitend verwerkt ten behoeve van
de uitvoering van haar diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze
persoonsgegevens zijn verzameld.

Rechten klanten

Al onze klanten hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking,
dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact
opnemen met Concrete Valley via hello@concretevalley.nl.

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Concrete Valley zijn
geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of ITonderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de klanten.
Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de
hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: hello@concretevalley.nl. Uw melding en gegevens
worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Voor het overige zal Concrete Valley de persoonsgegevens van haar klanten niet aan derden
verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Diensten op grond van een wettelijke
voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Concrete Valley in het
belang is van haar klanten.

Beveiliging

Concrete Valley heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om
persoonsgegevens van klanten te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder
opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde
back-ups.

Sollicitanten

Concrete Valley verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”). Concrete
Valley gebruikt deze gegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken. De wijze van opslaan en het
gebruik van je Persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Welke informatie wordt door het Concrete Valley verzameld en verwerkt?

Om te kunnen solliciteren bij Concrete Valley moet je een aantal persoonsgegevens
invullen/aanleveren zoals naam, adres en geboortedatum. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld,
wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die je hebt opgegeven
tijdens je sollicitatie. Hierin worden ook de documenten opgeslagen die je hebt ge-uploaded, zoals
jouw CV, brief, vragenformulier en een eventuele videoboodschap.

Voor welke doeleinden zal Concrete Valley gegevens over jou gebruiken?
Concrete Valley zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de manager die een vacature
  heeft;
 • Om je op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille) indien je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de
  doorloopsnelheid van vacatures;
 • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.
  Gebruik door derden
  Concrete Valley kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien hij daartoe op basis van wettelijke
  bepalingen verplicht is, hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval hij
  dat noodzakelijk acht ter bescherming van zijn eigen rechten.

 

Op welke wijze beschermt Concrete Valley jouw Persoonsgegevens?

 • Concrete Valley zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in
  overeenstemming met de wet verwerken.
 • Concrete Valley vereist dat je de gegevens invult waar een * achter staat. Het is niet verplicht om de
  gegevens in te vullen waar geen * achter staat.
 • Concrete Valley zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw
  Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Concrete Valley zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om
  verzoekt. Je kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven: solliciteren@concretevalley.nl.
 • Concrete Valley zal jouw persoonsgegevens in elk geval binnen een jaar na beëindiging van de
  sollicitatieperiode verwijderen. Indien je ermee hebt ingestemd om te worden opgenomen in een
  kandidatenlijst of portefeuille dan zullen jouw persoonsgegevens in elk geval binnen 1 jaar na opname
  in de kandidatenlijst of portefeuille worden verwijderd.

 

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Concrete Valley?

Dit Privacy Reglement heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen via de websites
www.concretevalley.nl, www.waco.nl, www.microbeton.nl, www.mbx.nl en via recruitmentorganisaties
waarmee Concrete Valley samenwerkt. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van
derden staan. Concrete Valley accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van)
websites of diensten van derden.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de
website www.concretevalley.nl

Doorgifte buiten de EU?

Concrete Valley verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je ons mailen via:
hello@concretevalley.nl.